Sélectionner une page

REGLEMENT VAN DE BELENOS PRIJS

Artikel 1 – Organisatoren

De Belenos-prijs wordt georganiseerd door Philippe Marchal, voorzitter van Artesio, artistiek medewerker, en Christophe Dessouroux, alias Mister Emma, initiator van de televisieshow Archi Urbain en de referentiesite in architectuurvideo caviar.archi.

Artikel 2 – Secrétariaat

Het secretariaat van de Belenos Prijs wordt geïnstalleerd in de kantoren van Artesio, Kunstlaan, nr. 19 F in 1000 – Brussel

Artikel 3 – De Prijs

De Belenos Prijs beloont artistieke integratie in een vastgoed of stedenbouwkundig project in België. Er worden twee prijzen toegekend : één voor een tijdelijk werk en één voor een permanent werk. Het kan een nieuwe integratie in een nieuw of bestaand gebouw zijn, of de renovatie van een bestaand werk, waarbij de Belenos Prijs ook als doel heeft bestaande integraties te verbeteren en te beschermen. De Belenos Prijs is jaarlijks. Het wordt elk jaar in Brussel uitgereikt tijdens een gala- avond die in 2019 op maandag 2 december plaatsvindt. Verschillende prijzen worden uitgereikt aan de twee winnaars, waaronder de productie van een professioneel videoverslag over de projecten toegekend door Les Délires Productions. Het verslag zal worden gemaakt in perfect overleg tussen het productiehuis en de projectdrager die wordt toegekend volgens de gebruikelijke omstandigheden van het productiehuis dat op aanvraag beschikbaar is.

Artikel 4 – De Jury

De Belenos Prijs wordt toegekend door een onafhankelijke jury van vooraanstaande personen op het gebied van architectuur, erfgoed, vastgoed, stadsplanning en beeldende kunst. Het bestaat uit elf leden en wordt voorgezeten door een van hen. De leden van de jury worden uitgenodigd door de organisatoren die er automatisch deel van uitmaken. De jury wordt elk jaar vernieuwd. De samenstelling wordt openbaar gemaakt zodra de oproep voor projecten bekend is gemaakt. De beraadslagingen van de jury zijn vertrouwelijk, soeverein en onbetwistbaar. De jury maakt zijn keuzes op basis van zijn eigen criteria. In het bijzonder kan het besluiten om geen prijs toe te kennen voor de ene of de andere categorie. Het kan ook besluiten om een prijs toe te kennen aan meerdere gebonden projecten. Het jurysecretariaat wordt verzorgd door de organisatoren.

Artikel 5 – Geaccepteerde projecten

Om in aanmerking te komen voor de Belenos Prijs 2019 moet het voorgestelde project, tijdelijk of permanent, zijn voltooid in het kalenderjaar 2018, dus tussen 1 januari en 31 december 2018. Het project moet in België worden uitgevoerd, maar mag door buitenlandse kandidaten worden uitgevoerd. Het kan een project zijn dat wordt gerealiseerd in een privé of openbare ruimte en dat toegankelijk is voor het publiek of niet. Het doel van de Belenos Prijs is om artistieke integratie in onroerend goed en stedelijke projecten te stimuleren en te promoten. De deadline voor het indienen van kandidaturen voor de Belenos Prijs 2019 is 31 oktober 2019.

Artikel 6 – Projectleider

De projectleider kan Belgisch of buitenlands, publiek of privaat zijn.
Het kan zijn :
 een hoofdaannemer : eigenaar, ontwikkelaar
 een ontwerper : architect, stedenbouwkundige, tuinarchitect, ingenieur
 een kunstenaar

Een project kan slechts door één vervoerder worden ingediend, maar verschillende projecten kunnen door dezelfde vervoerder worden ingediend.

Artikel 7 – Registratie

Inschrijving voor de Beleno Prijs is alleen mogelijk met het registratieformulier dat beschikbaar is op de website www.belenos.brussels. Het gevraagde bestand en de bijlagen moeten uiterlijk op 31 oktober 2019 per e-mail naar het Prijssecretariaat worden verzonden. Inschrijving voor de Belenos Prijs is gratis. Het ingediende registratiebestand zal niet worden onderworpen aan verdere wijzigingen door de projectleider. Het ingediende aanvraagbestand moet compleet zijn zodra het is verzonden en de exacte situatie van het project weerspiegelen. Alle gevraagde documenten die bij het registratiebestand zijn gevoegd, moeten tegelijkertijd met de aanvraag per e-mail worden verzonden. Een onvolledig registratiebestand wordt automatisch geweigerd zonder de organisatoren en de jury moet het vollediger verantwoorden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid, toewijzing van rechten

Door een aanvraag in te dienen, zorgt de houder van een project ervoor dat hij alle rechten heeft om dit te doen. Het moet de goedkeuring hebben van alle belanghebbenden in het betreffende project, ongeacht hun kwaliteit en betrokkenheid. Zonder dat deze opsomming uitputtend is, kan het de hoodfaannemer (eigenaar, ontwikkelaar, ontwikkelaar), de ontwerper of ontwikkelaar (architect, stedenbouwkundige, tuinarchitect, ingenieur) of de kunstenaar(s) zijn. De organisatoren en de Jury kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor het falen van de houder van een project. Aan de andere kant, door een registratiebestand en de gevraagde bijlagen te verzenden, verleent de houder van een project de organisatoren automatisch het recht om te communiceren en relevante informatie over het voorgestelde project te publiceren. Bovendien zorgt de houder van een project ervoor dat de foto’s en illustraties van het project die naar de organisatoren worden gestuurd vrij van rechten zijn zonder enige specifieke of verplichte vermelding van welke aard ook.

De organisatoren zullen de ontvangen foto’s en illustraties vrijelijk kunnen gebruiken en aanpassen met alle geschikte middelen en processen, in welke vorm dan ook en op welk medium dan ook, met het oog op de communicatie van de Belenos Prijs 2019 en mogelijk ter ondersteuning van de communicatie voor volgende edities.

Artikel 9 – Kalender van de Belenos Prijs 2019

Registratie begint : bij publicatie van de regels en het registratiebestand op de Belenos Prize website
Sluitingsdatum : 31 oktober 2019
Jurybesprekingen : tijdens de maand november 2019

Belenos Award Ceremony 2019 : Maandag 2 december 2019 om 19:00 uur op het Belenos Gala in Tour & Taxis in Brussel

Artikel 10 – Diverses clausules

De organisatoren van de Belenos Prijs behouden zich het recht voor om de Belenos Prijs 2019 te wijzigen, uit te stellen of te annuleren als uitzonderlijke omstandigheden hen daartoe aansporen. Ze zullen dit niet moeten rechtvaardigen en mogen geen aansprakelijkheid dragen die voortvloeit uit deze beslissing. De houder van een project is namens alle belanghebbenden in het betreffende project verboden om de beslissingen van de Jury te betwisten die vertrouwelijk en soeverein zijn.

DOWNLOAD

ALLE

DOCUMENTEN

De Belenos Prijs
 > Reglement EN FR NL
> Inschrijving EN FR NL
Het Belenos Gala
> Presentatie EN
> Inschrijving EN FR NL